Meningsfull samvaro
med hästar

Like Equals - Med kunskap om helheten

Fördelar med sysselsättning tillsammans med hästar:

Hästar kan bidra till att öka en människas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Genom att försöka stärka deras känsla av sammanhang (KASAM) kan deras psykiska mående förbättras. Sysselsättning med hästar kan ge ökad självkänsla, skapa tillit, väcka hopp, minska ångest och stress, ge återhämtning, öka positiviteten samt öppna upp till samtal.

Relationen som uppstår mellan människan och hästen anses bidra till en högre förmåga till samarbete med andra, ökar känslan av sammanhang och därmed förstärka individens egna resurser och förmågor. Sysselsättning tillsammans med hästar ger känslan av meningsfullhet, att vara behövd och delaktig. Relationen mellan häst och individ blir viktig. Individen lär sig hur det egna beteendet påverkar hästen, hästen ger en direkt och ärlig respons. Hästen är ett stort djur och förmågan att förstå hästens beteende ger en ökad självkänsla och ökad tilltro till den egna förmågan.

Fem konkreta områden som kan utvecklas vid samvaro med hästar:

  1. Förmågan att lära sig känna igen egna och andras känslor
  2. Förmågan att lära sig känna igen egna och andras tankemönster
  3. Förmågan att känna igen kommunikationsmönster och hur det påverkar interaktionen med andra.
  4. Utveckla en tillit till den egna förmågan att hantera utmaningar
  5. Skapa en konkret erfarenhet av hur tillit känns, och göra positiva förankringar

Genom att umgås med hästarna och vistas i naturen kan människor ges möjlighet att öka sin medvetenhet kring sina egna behov och dessutom utveckla strategier för att kunna hantera livets olika påfrestningar.

Upplägg:
Individuella besök alternativt mindre grupper.

Delta i det vardagliga arbetet med hästarna. Så som hantering och promenader men även stallsysslor och andra förekommande uppgifter. Genom dialog och delaktighet kan uppgifterna individanpassas.

Vilka effekter kan ses:
Ökad självförtroende och självkänsla, ökad delaktighet och empowerment. Ökad aktivitetsnivå, förbättrade sociala färdigheter, mer glädje och minskade symtom vid psykisk ohälsa.

Arbetet med och kring hästarna hjälper oss att vara aktiva och på ett naturligt sätt bli trötta och nöjda med vår tillvaro samt med vår insats. Det ger oss något att se fram emot, gör det lättare att se sina framsteg vilket skapar positiva erfarenheter av att lyckas.

Varukorg